Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ văn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TỔ NGỮ VĂN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Quảng Trạch, ngày 07 tháng 8  năm 2016
 

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

 
 
 

Họ và tên giáo viên:  NGÔ QUỲNH GIANG
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ
Chức vụ, tổ chuyên môn:    Giáo viên tổ Ngữ Văn
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
- Thư ký hội đồng
- Giảng dạy:  12A3, 12A8, 11A2
- BDHSG:    Khối 12, 11
- Chủ nhiệm 11A2
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX;
Căn cứ công văn số 1428/SGDĐT-GDCN-TX ngày 18/7/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kế hoạch số…./KH-BDTX ngày 02/8/2016 của Trường THPT Quang Trung về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-BDTXTNV ngày 05/8/2016 của Tổ Ngữ Văn Trường THPT Quang Trung về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016 - 2017;
Giáo viên Ngô Quỳnh Giang - Tổ Ngữ Văn trường THPT Quang Trung lập kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên năm học 2016 - 2017 với những nội dung sau đây:
 
I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên
1. Về kiến thức
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tự nghiên cứu, tìm hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của Sở, Trường và Tổ.
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo quy định.
2. Về kĩ năng
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, cấp THPT, yêu cầu phát triển giáo dục của Tổ nói riêng của Trường, Sở GD và Tỉnh nói chung.
3. Về thái độ
Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục.
II. Nội dung BDTX
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/ năm/ GV):  Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
Bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  phát triển Giáo dục và Đào tạo theo cấp học bao gồm các nội dung
 Học tập về Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH; HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT
 Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/ năm /GV): Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
 
TT Môn học Tên chuyên đề Mục tiêu Thời gian Tự học Thời gian học tập trung
Lý thuyết Thực hành
1 Ngữ văn Để góp phần dạy tốt Ngữ văn lớp 12 Tham khảo một số bài viết liên quan đến chương trình dạy học Ngữ văn lớp 12; Nghiên cứu, thảo luận để vận dụng vào từng tiết dạy cụ thể. 15 5 10
3.Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/ năm /GV): Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên  
Căn cứ vào chương trình BDTX giáo viên THPT, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT - BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường THPT Quang Trung, kế hoạch BDTX của tổ Ngữ Văn, giáo viên tổ Ngữ Văn lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3 theo các Modul:
  3.1. Modul 1 (THPT 14): Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp (15 tiết: 5 tiết tập trung - 10 tiết tự bồi dưỡng)
- Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
- Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
3.2. Modul 2 (THPT 17): Tìm kiếm, khai thác, xử lí  thông tin phục vụ bài giảng (15 tiết : 5 tiết tập trung - 10 tiết tự bồi dưỡng)
- Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
- Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
-  Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng            
3.3. Modul 3 (THPT 25): Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THPT (15 tiết: 5 tiết tập trung - 10 tiết tự bồi dưỡng)
- Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục.
- Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN.
- Thực hiện viết SKKN.
3.4. Modul 4 (THPT 29): Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục (15 tiết : 5 tiết tập trung - 10 tiết tự bồi dưỡng)
            - Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
  - Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
  - Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
 III. Hình thức BDTX:
1. Thông qua bồi dưỡng tập trung, hội nghị chuyên đề do Nhà trường và Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức nhằm thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với bản thân; đáp ứng nhu cầu của bản thân trong học tập, bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho bản thân có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
2. Thông qua hình thức tự học của bản thân kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
3. Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).
IV. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
1. Nội dung bồi dưỡng 1:  Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
Bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  phát triển Giáo dục và Đào tạo theo cấp học bao gồm các nội dung
 Học tập về Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH; HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT
 Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
*Tên chuyên đề: Để góp phần dạy tốt Ngữ văn lớp 12
2.1. Tham khảo một số bài viết liên quan đến chương trình dạy học Ngữ văn lớp 12.
2.2 Nghiên cứu, thảo luận để vận dụng vào từng tiết dạy cụ thể.
3.Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên  
3.1. Modul 1 (THPT 14): Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
3.2. Modul 2 (THPT 17): Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
3.3. Modul 3(THPT 25): Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THPT
3.4. Modul 4 (THPT 29): Giáo dục học sinh THPT thông  qua các hoạt động giáo dục
V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
 
Thời gian
Nội dung BDTX Số tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
9/2016
- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017. - Hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016 - 2017 nộp cho tổ và trường.
Nội dung bồi dưỡng 1:
 Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
- Tự nghiên cứu theo mẫu
 
 
 
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
- 05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
- Lập được kế hoạch BDTX theo Mẫu 1
- Nộp đúng thời gian
 
 
 
 
 
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
- Nắm được đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  phát triển Giáo dục và Đào tạo theo cấp học
Tháng
10/2016
Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. Tên chuyên đề: Để góp phần dạy tốt Ngữ văn lớp 12
2.1. Tham khảo một số bài viết liên quan đến chương trình dạy học Ngữ văn lớp 12
 
 
 
 
15
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
- 10 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
 
 
- Sưu tầm, tham khảo một số bài viết liên quan đến chương trình dạy học Ngữ văn lớp 12.
 
 
 
Tháng
11/2016
Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. Tên chuyên đề: Để góp phần dạy tốt Ngữ văn lớp 12
2.2 Nghiên cứu, thảo luận để vận dụng vào từng tiết dạy cụ thể
 
 
 
15
 
 
 
 
 
- 10 tiết tập trung
-05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
- Nghiên cứu, thảo luận để vận dụng vào từng tiết dạy cụ thể một cách linh hoạt và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ Văn 12
 
 
 
 
 
Tháng
12/2016
 
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 1 (THPT 14):
Xây dựng kế hoạch dạy học theo  hướng  tích hợp
1. Các yêu cầu của dạy học theo hướng tích hợp
 
 
 
5
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
 
 
 
 
Xây dựng được kế hoạch dạy học thep hướng tích hợp
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 1 (THPT 14):
Xây dựng kế hoạch dạy học theo  hướng  tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, các kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
 
 
10
 
 
- 10 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
Xây dựng được kế hoạch dạy học thep hướng tích hợp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
01/2017
 
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 2 (THPT 17)
Tìm kiếm, khai thác, xử lí  thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng.
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
-05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
 
 
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin  phục vụ bài giảng
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 2 (THPT 17)
Tìm kiếm, khai thác, xử lí  thông tin phục vụ bài giảng
3.  Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng 
        
 
 
 
05
  
 
 
- 05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin  phục vụ bài giảng
 
 
 
 
 
Tháng
02/2017
 
- Hoàn thành tổng hợp đánh giá BDTX HKI
- Nội dung bồi dưỡng 1:
 Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
- Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
- 05 tiết GV tự bồi dưỡng
- Đảm bảo các loại hồ sơ theo quy định
 
 
 
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
- Nắm được đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  phát triển Giáo dục và Đào tạo theo cấp học
 
 
 
 
Tháng 3/2017
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 3 (THPT 25)
 Viết sáng kiến kinh nghiệm
1.      Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục.
2.      Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm
Thực hiện viết SKKN
 
 
 
 
15
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
- 10 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
 
 
 
 Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 4/ 2017
 
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 4 (THPT 29)
Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục
1.  Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
 
 
05
 
 
- 05 tiết tập trung
 
 
Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 4 (THPT 29)
Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục
2.  Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
 
 
05
 
 
- 05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
  Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.
 
Nội dung bồi dưỡng 3:
Modul 4 (THPT 29)
Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục
3.      Tổ chức thực  hiện các hoạt động giáo dục.
 
 
 
05
 
 
- 05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
 Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.
 
Tháng 5,6/ 2017
 
 
 
- Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm kết thúc chu kì BDTX 2016-2017.
- Nộp hồ sơ để nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận.
 
     
- Đảm bảo các loại hồ sơ theo quy định, báo cáo kết quả kịp thời.
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 7/ 2017
Nội dung bồi dưỡng 1:
Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
- Bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  phát triển Giáo dục và Đào tạo theo cấp học
- Học tập về Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH; HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
- 05 tiết tập trung
- 05 tiết GV tự bồi dưỡng
 
 
 
 
 - Nắm được đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  phát triển Giáo dục và Đào tạo theo cấp học
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
   - Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới căn băn, toàn diện  giáo dục và đào tạo.
   - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy học trong nhà trường
 
Tháng 8/ 2017 Xây dựng KHBDTX năm học 2017 - 2018   Theo kế hoạch của nhà trường  
 
   
BAN GIÁM HIỆU                          TỔ CHUYÊN MÔN                                     GIÁO VIÊN
 
 
 
                                                  Lê Thị Kim Nhượng                      Ngô Quỳnh Giang
                   
                                                                                                             
 
 
 
Tác giả bài viết: NGÔ QUỲNH GIANG
Nguồn tin: Tổ: Ngữ Văn
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 142

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2821

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 298942

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT