Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ hóa

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên


TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TỔ HOÁ HỌC                                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
Quảng Trạch, ngày 10 tháng 04 năm 2017
 
BÁO CÁO
(Kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của tổ Bộ môn)
 
Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông.
 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc thực hiện Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017
 Căn cứ hướng dẫn số 3670/SGDĐT về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Bình.
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THPT Quang Trung và tổ Vật lý, tổ đã tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 1. Nhân sự:
Tổng số giáo viên trong tổ : 08 người. Bổ sung 01 người từ ngày 10/02/2017
Số giáo viên tham gia BDTX năm học 2016 - 2017 : 08 người
 2. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác BDTX:
  2.1 Thuận lợi:
- Lực lượng giáo viên có kinh nghiệm nên tiếp cận nhanh các phương pháp dạy học mới.
- 100% giáo viên trong tổ có trình độ chuẩn, trên chuẩn. Trình độ tiếng Anh và tin học (được quy đổi theo văn bản số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học) đủ đáp ứng với yêu cầu của Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV đối với giáo viên trung học.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ có tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần tự học tốt.
- Cơ sở vật chất đầy đủ các phòng chức năng (tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mĩ thuật,…) thuận lợi cho công tác giảng dạy và ứng dụng các kĩ thuật dạy học mới trong công tác.
  2.2 Khó khăn:
- Kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm của một số tổ viên chưa đồng đều.
- Nhiều nội dung còn dàn trải, thời gian tự học kéo dài ảnh hưởng đến kết quả và tiến độ thực hiện bồi dưỡng thường xuyên.
- Thời gian và cường độ làm việc của giáo viên nhiều nên thời gian dành cho việc BDTX còn hạn chế; CSVC còn thiếu: thiết bị CNTT phục vụ cho dạy, phòng chức năng, phòng
chuyên biệt… nên cũng làm hạn chế đến công tác bồi dưỡng  thường xuyên của giáo viên.
II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
 1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 và phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên:
- Đã xây dựng kế hoạch của tổ: 01
- Kế hoạch của tổ đã được Hiệu trưởng duyệt: 01
- Số lượng kế hoạch BDTX của cá nhân trong tổ : 08
- Số lượng kế hoạch BDTX của cá nhân trong tổ đã được duyệt : 08
 2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của tổ:
- Số lượng, tỷ lệ giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 6/6 người, tỉ lệ 100%;
- Số lượng, tỷ lệ giáo viên không tham gia bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 0 người, tỉ lệ 0%;
- Số lượng, tỷ lệ giáo viên miễn bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 (theo công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014): 0 người, tỉ lệ 0%;
  2.1. Nội dung 1: Bồi dưỡng về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học, tập trung đi sâu: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo.
- Phổ biến, quán triệt Công văn số 4235/BGDĐT ngày 01/9/2016 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Quyết định số 2156/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 và công văn số  1821/SGDĐT-GDTrH về HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017.
- Triển khai Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Tổ CM và Kế hoạch cá nhân
- Quán triệt triển khai tiếp tục thực hiện Công văn 5555/BGDĐT về Hướng dẫn SHCM, đổi mới PPDH, KTĐG; Công văn 220/GDĐT-GDTrH về thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn.
Bồi dưỡng tập trung , do nhà trường tổ chức vào chiều ngày 17-9-2016-từ 13h30.
- Phổ biến, quán triệt công văn số1428/SGDĐT-GDCN-TX ngày 18-7-2016 về Hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016-2017 bậc THPT.
- Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09-6-2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/Tu ngày 29-9-2014 của Ban TV tỉnh ủy.
- Phổ biến, quán triệt Quyết định số1472/ QĐ-SGDĐT ngày 21-7-2016 của Sở GDĐT về Ban hành kế hoạch hành động của Sở GDĐT triển khai thực hiện Kế hoạch 610/KH-UBND.
          - Về phát động thi đua 20-11 và viết bài đăng tập san của nganh.
-  Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày PNVN-20/10
Bồi dưỡng tập trung , do nhà trường tổ chức vào chiều ngày  07-10-2016-từ 13h30.
   2.2. Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. Bồi dưỡng cho giáo viên dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.
- Phổ biến, quán triệt Công văn số 4235/BGDĐT ngày 01/9/2016 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Quyết định số 2156/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 và công văn số  1821/SGDĐT-GDTrH về HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017.
Bồi dưỡng tập trung , do nhà trường tổ chức vào chiều ngày 17-9-2016-từ 13h30.
- Giới thiệu một số nội dung trong Quyết định 1880/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp GDĐT Quảng Bình đến năm 2020.
Bồi dưỡng tập trung , do nhà trường tổ chức vào chiều ngày  07-10-2016-từ 13h30.
- Bồi dưỡng cho giáo viên dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.
- Bồi dưỡng cho giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra và ngân hàng câu hỏi.
Bồi dưỡng tập trung , do tổ chuyên môn tổ chức vào chiều ngày  08-2-2017- từ 14h00.
    2.3. Nội dung 3: Số lượng module giáo viên chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 04 module. Tên cụ thể các module:
- Module: THPT1: Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 25/10/2016 .
-  Module: THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 25/12/2016 .
- Module: THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 25/2/2017 .
-  Module: THPT4: Phương pháp và kỷ năng thu thập xử lý thông tin về môi trường giáo dục THPT
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 25/4/2017 .
3. Công tác xây dựng kế hoạch của cá nhân:
- Tổng số giáo viên trong tổ được đề nghị hoàn thành BDTX năm học 2016-2017: 08/08, tỉ lệ 100%
- Tổng số giáo viên trong tổ đề nghị không hoàn thành BDTX năm học 2016-2017: 0/6, tỉ lệ 0%
- Kết quả đề nghị xếp loại bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ, năm học 2016-2017 như sau:
Tổng số giáo viên 08 người, trong đó:
+ Loại giỏi (G) : 08 người, tỉ lệ 100%;
+ Loại khá (K) : 00 người, tỉ lệ 0%;
+ Loại trung bình (TB) : 00 người, tỉ lệ 00,0%;
Tổng cộng (Loại G + Loại K + Loại TB) : 08 người, tỉ lệ 100%;
+ Không hoàn thành : 00 người, tỉ lệ 00,0%.
4.Tình hình triển khai kế hoạch :
- 100%  giáo viên trong tổ đều có đầy đủ hồ sơ tự học Bồi dưỡng thường xuyên như kế hoạch tự học Bồi dưỡng thường xuyên đã được Hiệu trưởng duyệt, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên các nội dung đã học;
- Các giáo viên trong tổ đều thức hiện hoàn chỉnh hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên cuối năm và trong năm học đã tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, báo cáo do các cấp tổ chức.
- Đến nay tất cả các đồng chí giáo viên đều đã hoàn thành tiến độ theo yêu cầu về: Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân; sổ theo dõi Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân; tài tiệu Bồi dưỡng thường xuyên và đang hoàn thiện bài thu hoạch cá nhân.
  5.Tài liệu bồi đưỡng thường xuyên của giáo viên:
- 100%  giáo viên trong tổ đều có đầy đủ tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên như kế hoạch.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỢNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
  1. Mặt mạnh:
- Số lượng giáo viên tham gia tự học Bồi dưỡng thường xuyên đạt 100%;
- 100% cán bộ, giáo viên tham gia đều có đầy đủ hồ sơ tự học Bồi dưỡng thường xuyên như kế hoạch tự học Bồi dưỡng thường xuyên đã được Hiệu trưởng duyệt, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên các nội dung đã học;
- Tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ theo quy định về: Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên; sổ theo dỏi Bồi dưỡng thường xuyên; tài tiệu Bồi dưỡng thường xuyên; sổ theo dỏi tiến độ thực hiện và kiểm tra , đánh giá hiệu quả Bồi dưỡng thường xuyên của các tổ viên; về đề nghị đánh giá, xếp loại kết quả tự học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ và có lập biên bản họp tổ thống nhất đề xuất xếp loại giáo viên;
- Đa số giáo viên đều có tài liệu tự học được lấy từ mạng của Bộ và từ tài liêu tập huấn do Sở và nhà trương cung cấp.
- 100% cán bộ, giáo viên đều tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, báo cáo do các cấp tổ chức.
  2. Mặt hạn chế:
- Một số báo cáo cá nhân của giáo viên chưa thể hiện được đặc trưng bộ môn.
- Một số báo cáo cá nhân của giáo viên chưa thể hiện được nội dung tự học.
  3. Biện pháp khắc phục:
          - Rút kinh nghiệm cụ thể với giáo viên về việc viết báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân.
          - Đề nghị các đồng chí tổ tổ viên rút kinh nghiệm cụ thể về việc học tập và thể hiện kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân vào công tác giảng dạy.
- Rút kinh nghiệm, giáo viên nên chuẩn bị trước nội dung thảo luận để nêu ý kiến trong buổi học tâp, nêu lên những vướng mắc khi tự bồi dưỡng.
IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
- Đề nghị nhà Trường mời cấp trên về báo cáo các Mô-đun như kế hoạch đề ra từ đầu năm học.
- Đề nghị khen thưởng những cán bộ quản lí, giáo viên hoàn thành xuất sắc công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017.
                                                                                      
Tác giả bài viết: Tổ hóa học

Những tin mới hơn

 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 82

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2761

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 298882

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT