Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tin nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2015 – 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016

 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TỔ NGỮ VĂN
…..@&?…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                              Quảng Phú, ngày 12 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016
 
Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016;
Căn cứ Công văn số 1828/SGDĐT-GDTrH  ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;
Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Quang Trung;
Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2014-2015, tổ Ngữ văn trường THPT Quang Trung xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 1. Cơ cấu biên chế tổ:
 - Tổng số: 13 đ/c
   + Biên chế:11 đ/c
   + Hợp đồng: 02 đ/c
 - Trình độ đào tạo:
   + Đại học: 10 đ/c.
   +Thạc sĩ: 03 đ/c.
    2. Thuận lợi
 -  Sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Đảng bộ, chi bộ, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường  
 - Đội ngũ giáo viên trẻ, có năng lực chuyên môn, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc được giao; tâm huyết với nghề nghiệp, chịu khó học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác.
     3. Khó khăn
- Đội ngũ GV trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy
- Đa số là giáo viên nữ, công tác xa nhà, con còn nhỏ vì thế mà hoạt động phong trào còn gặp nhiều khó khăn
- Xa trung tâm nên còn hạn chế trong vấn đề tiếp cận kiến thức và phương pháp mới
- Một số đ/c vừa tham gia công tác giảng dạy vừa đi học để nâng cao trình độ nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí thời gian và phân công chuyên môn của tổ.
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
1.     Mục tiêu 1: Xây dựng  phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt.
2.     Mục tiêu 2: Xây dựng năng lực chuyên môn cho giáo viên đạt khá tốt.
3.     Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng bộ môn, kết hợp tốt dạy văn hoá và đạo đức lối sống cho học sinh.
4.     Mục tiêu 4: Xây dựng được nề nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của trường và tổ.
5.     Mục tiêu 5: Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
6.     Mục tiêu 6: Hoàn thành kế hoạch chuyên môn đề ra: Chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu đăng kí thi đua cá nhân, thi đua của tổ.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1:  Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
-Chỉ tiêu: 100% giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
- Biện pháp:
+Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; nghiên cứu và thực hiện tốt qui chế đơn vị.
+Bản thân giáo viên phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của mình, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
+Dựa vào các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, gắn cá nhân vào các tổ chức để hoạt động và rèn luyện bản thân.
+Tổ CM thường xuyên đánh giá nhận xét: tháng, kì về phẩm chất lối sống của giáo viên trong tổ để nhắc nhở và uốn nắn kịp thời.  
2. Nhiệm vụ 2: Chuyên môn, nghiệp vụ:
  *Nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục đối với đội ngũ giáo viên.
      - Chỉ tiêu chất lượng giảng dạy của GV:
         + Giỏi: 08 đ/c
          + Khá: 05đ/c
-         Biện pháp:
+Tổ chức thực tập, thao giảng cho giáo viên: mỗi GV 2 tiết / năm.
+Dự giờ đủ số tiết qui định 14 tiết / 1 kì (28 tiết / 1 năm học)
+Công tác dự giờ, xếp loại phải được đánh giá đúng thực chất thông qua nhận xét ưu khuyết điểm của giáo viên, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.
+Công tác chuẩn bị cho tiết thực tập thao giảng cần phải kiểm tra cẩn thận  trước khi dạy.
+Giáo viên dự giờ: ghi chép, đánh giá, xếp loại kịp thời sau tiết dạy.
+Tổ CM dự giờ đột xuất để đánh giá thực chất mức độ thực hiện chương trình, kết quả giảng dạy của giáo viên trên lớp.
  * Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi .
  - Chỉ tiêu:
    Khối: 12 – 2 giải (01 giải Ba, 01giải KK)
   Khối:11 – 3 giải (01 giải Ba, 02 giải KK)
  Khối 10: Chọn và bồi dưỡng đội tuyển dự tuyển
-         Biện pháp:
        + Lựa chọn chính xác đội tuyển học sinh giỏi.
        + Xác định nội dung và phương pháp bồi dưỡng phù hợp.
        +Tổ chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.
        +Giáo viên giảng dạy chuẩn bị giáo án đầy đủ trước khi tiến hành bồi dưỡng, phải bồi dưỡng thường xuyên, đảm bảo thời gian lên lớp.
       +Phân công giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy phụ trách, bồi dưỡng đội tuyển. Cụ thể:
         + K10: Đ/c Giang, đ/c Dung, đ/c Hân (đ/c Giang: Nhóm trưởng)
+ K11: Đ/c Nhượng, đ/c Khanh, đ/c Giang (đ/c Nhượng: Nhóm trưởng)
+ K12: Đ/c Hiệp, đ/c Năm (đ/c Hiệp: Nhóm trưởng)
      * Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh.
      -Chỉ tiêu:  90.71% đạt trên trung bình.
      * Xây dựng nề nếp dạy học, soạn giảng, chấm trả, đánh giá xếp loại học sinh.
     -Chỉ tiêu:
  +100% giáo viên không bỏ giờ, chậm giờ.
  +Chấm, trả bài, ghi điểm đúng ppct
  +Kiểm tra 90 phút có ma trận đề (01đề/năm/khối lớp).Đánh giá học sinh đúng qui chế xếp loại.
  +Dạy thay, dạy giúp phải có giáo án.
     -Biện pháp:
 +Thực hiện nề nếp dạy học đúng nội dung, qui định sát hợp kế hoạch của BCM.
       +Tổ CM thường xuyên nhắc nhở GV thực hiện đúng qui chế chuyên môn.
       * Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, học tập và triển khai các chuyên đề đã được tập huấn
  -Chỉ tiêu:
+Học tập và triển khai 100% các chuyên đề sở tố chức.Tổ chức 02chuyên đề/ 1 kì về đổi mới PPDH.
+Cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyên môn.
+Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn cần có chuyên đề sinh hoạt cụ thể
  -Biện pháp:
+Sinh hoạt chuyên môn 2 lần / tháng, tăng cường thời gian cho sinh hoạt chuyên đề, góp ý bài dạy và phương pháp dạy.
+Phân công giáo viên phụ trách các chuyên đề cần thảo luận.
+Tổ trưởng có kế hoạch cho các buổi sinh hoạt chuyên đề.
       * Xây dựng bộ hồ sơ khá tốt.
   -Chỉ tiêu:
        + Hồ sơ cá nhân:
 
TT Họ và tên Đăng kí loại hồ sơ  
 
1 Trần Thanh Văn T  
2 Lê Thị Kim Nhượng T  
3 Trần Thị Năm T  
4 Võ Thị Hiệp T  
5 Võ Hùng T  
6 Nguyễn Lê Khanh T  
7 Ngô Quỳnh Giang T  
8 Phạm Thị Ngọc Dung T  
9 Trần Thị Thu Hiền T  
10 Hoàng Thị Thu Thủy T  
11 Đoàn Thị Hà Nhung T  
12 Trần Thị Hân T  
13 Trần Thị Thu Phương T  
 
         + Hồ sơ tổ chuyên môn: Loại tốt
      -Biện pháp:
+Yêu cầu giáo viên phải có đủ các loại hồ sơ.
+Chú trọng chất lượng và hình thức của hồ sơ.
+Tổ thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể hồ sơ giáo viên .
   * Cập nhập các thông tin của nhà trường kịp thời, báo cáo chính xác và đúng thời gian. Có bài đăng tải lên mạng, tham gia các cuộc thi do Sở và Trường tổ chức.
 -Chỉ tiêu:
+100% giáo viên báo cáo chính xác, đúng thời gian.
+100% GV tham gia viết bài.
+Tham gia các cuộc thi do Trường và Sở tổ chức.
-Biện pháp:
+Tất cả giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình.
+Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức: Công đoàn, đoàn trường, chi đoàn giáo viên…
  3. Nhiệm vụ 3: Công tác đoàn thể:
       Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động giáo dục của nhà trường, công đoàn, đoàn trường
-Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
-Biện pháp:
+Động viên tất cả giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình những hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
         +Gắn việc tham gia hoạt động với công tác thi đua.
         +Thực hiện tốt những cuộc vận động và các phong trào công đoàn đề ra, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, động viên công đoàn viên dạy giúp nhau từ 20 tiết trở lên khi đ/c trong tổ có hoàn cảnh đặc biệt
IV.CÔNG TÁC THI ĐUA:
  * Chỉ tiêu thi đua của cá nhân và tổ.
- Chỉ tiêu: 
    + Cá nhân:  Chiến sĩ thi đua: 03đ/c, TTXS: 06đ/c, TTL1:02đ/c, TTL2:01đ/c, TT: 01đ/c
+Tổ: TTXS
             Đăng kí danh hiệu GV trong tổ:
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
          1        Trần Thanh Văn TTXS
          2        Lê Thị Kim Nhượng TTXS
          3        Trần Thị Năm CSTĐ cấp cơ sở
          4        Võ Thị Hiệp TTXS
          5        Võ Hùng TT loại I
          6        Nguyễn Lê Khanh TTXS
          7        Ngô Quỳnh Giang CSTĐ cấp cơ sở
          8        Phạm Thị Ngọc Dung CSTĐ cấp cơ sở
          9        Đoàn Thị Hà Nhung TTL2
       10     Hoàng Thị Thu Thủy TTXS
       11     Trần Thị Thu Hiền TT loại I
       12     TrầnThị Hân TTXS
       13     Trần Thị Thu Phương TT
 
-Biện pháp:
+Tổ CM, giáo viên bám sát chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học theo kế hoạch.
+Tổ CM thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ để giáo viên hoàn thành chỉ tiêu cần đạt, điều chỉnh các điểm tồn tại sau kiểm tra.
 
V. ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG TỔ, CÁ NHÂN, LỚP CHỦ NHIỆM:
     1.Đăng kí chất lượng bộ môn:
 
TT Khối T. số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém Trên Trung bình Ghi chú
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10   520.00 23 4.42 249 47.88 199 38.27 49 9.42 0.00 0.00 471 90.58  
2 11   482.00 24 4.98 209 43.36 204 42.32 45 9.34 0.00 0.00 437 90.66  
3 12   462.00 15 3.25 157 33.98 248 53.68 42 9.09 0.00 0.00 420 90.91  
Tổng 1464 62 4.23 615 42.01 651 44.47 136 9.29 0 0.00 1328 90.71  
 
2. Đăng ký chất lượng cá nhân:
 -Chỉ tiêu:
 
TT Họ và tên Số lượng Đăng ký TĐ đầu năm Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Trần Thanh Văn 110 TTXS 0 0.00 33 30.00 63 57.27 14 12.73 0 0 96 87.27
2 Lê Thị Kim Nhượng 114 TTXS 5 4.39 38 33.33 57 50.00 14 12.28 0 0 100 87.72
3 Trần Thị Năm 105 CSTĐCS 7 6.67 59 56.19 31 29.52 8 7.62 0 0 97 92.38
4 Võ Thị Hiệp 146 TTXS 8 5.48 64 43.84 58 39.73 16 10.96 0 0 130 89.04
5 Võ Hùng 82 TTL1 0 0.00 30 36.59 42 51.22 10 12.20 0 0 72 87.80
6 Nguyễn Lê Khanh 110 TTXS 4 3.64 41 37.27 59 53.64 6 5.45 0 0 104 94.55
7 Ngô Quỳnh Giang 102 CSTĐCS 1 0.98 24 23.53 69 67.65 8 7.84 0 0 94 92.16
8 Phạm Thị Ngọc Dung 121 CSTĐCS 8 6.61 82 67.77 22 18.18 9 7.44 0 0 112 92.56
9 Trần Thị Thu Hiền 159 TTL1 0 0.00 80 50.31 62 38.99 17 10.69 0 0 142 89.31
10 Hoàng Thị Thu Thủy 75 TTXS 9 12.00 42 56.00 19 25.33 5 6.67 0 0 70 93.33
11 Đoàn Thị Hà Nhung 110 TTL2 4 3.64 42 38.18 51 46.36 13 11.82 0 0 97 88.18
12 Trần Thị Hân 121 TTXS 14 11.57 44 36.36 58 47.93 5 4.13 0 0 116 95.87
13 Trần Thị Thu Phương 109 TT 2 1.83 36 33.03 60 55.05 11 10.09 0 0 98 89.91
Tổng cộng 1464   62 4.23 615 42.01 651 44.47 136 9.29 0 0 1328 90.71
 
-Biện pháp:
     +Giáo viên cần có biện pháp phân loại học sinh nhằm giảng dạy đúng đối tượng, nâng cao chất lượng
+Giáo viên phải đăng kí chất lượng cụ thể lớp mình dạy để có hướng phấn đấu.
+Công tác soạn giảng, chấm trả bài được tiến hành thường xuyên và kịp thời.
+Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy.
+Có biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém thông qua bồi dưỡng thêm cho học sinh.
+Công tác ra đề kiểm tra cần phải sát, đúng đối tượng.
3. Giáo viên chủ nhiệm:
   -Chỉ tiêu: 100% lớp chủ nhiệm xếp loại khá trở lên (Loại tốt dành cho lớp chọn.)
 + Đăng kí học lực lớp chủ nhiệm của GV trong tổ:
 
LỚP Họ và tên Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
11A4 Lê Thị Kim Nhượng 42 4 9.52 30 71.43 8 19.05 0 0 0 0
11A9 Hoàn Thị Thu Thủy 37 0 0 14 37.8 22 59.5 1 2.7 0 0
11A11 Nguyễn Lê Khanh 35 0 0 11 31.43 22 62.86 2 5.71 0 0
12A12 Trần Thị Năm 36 2 5.6 23 63.89 11 30.55 0 0 0 0
10A2 Ngô Quỳnh Giang 40 1 2.5 15 37.5 20 50.0 4 10.0 0 0
10A7 Phạm Thị Ngọc Dung 40 2 5.0 20 50.0 16 40.0 2 5.0 0 0
10A11 Trần Thị Hân 40 1 2.5 10 25.0 27 67.5 2 5.0 0 0
 
 + Đăng kí xếp loại hạnh kiểm lớp chủ nhiệm của GV tổ:
 
LỚP Họ và tên Số lượng Tốt Khá Trung bình Yếu  
SL % SL % SL % SL %  
11A4 Lê Thị Kim Nhượng 42 40 95.24 2 4.76 .0 .0 0 0  
11A9 Hoàn Thị Thu Thủy 37 22 59.5 14 37.8 1 2.7 0 0  
11A11 Nguyễn Lê Khanh 35 22 62.87 13 37.13 0 0 0 0  
12A12 Trần Thị Năm 36 25 69.44 11 30.55 0 0 0 0  
10A2 Ngô Quỳnh Giang 40 15 37.5 20 50.0 5 12.5 0 0  
10A7 Phạm Thị Ngọc Dung 40 25 62.5 13 32.5 2 5.0 0 0  
10A11 Trần Thị Hân 40 19 47.5 21 5.0 0 0 0 0  
 
      +Đăng kí danh hiệu thi đua của lớp CN - GV trong tổ:
 
 
 
Lớp Họ và tên Đăng kí TĐ lớp  
 
11A4 Lê Thị Kim Nhượng T  
11A9 Hoàn Thị Thu Thủy T  
11A11 Nguyễn Lê Khanh T  
12A12 Trần Thị Năm T  
10A2 Ngô Quỳnh Giang T  
10A7 Phạm Thị Ngọc Dung T  
10A11 Trần Thị Hân T  
    -Biện pháp:
+Động viên giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình trong công tác, chăm lo tới lớp, chú ý công tác do đoàn trường tổ chức, thường xuyên kiểm tra kết quả thi đua của lớp để có những điều chỉnh kịp thời
+Có kế hoạch tuần, tháng, năm cho lớp chủ nhiệm.
+Tổ kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm, căn cứ kết quảthi đua để nhắc nhở giáo viên.
VI. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú
Tháng 8,9 - Phân công chuyên môn.
- Ổn định nề nếp dạy học
- Triển khai chuyên đề.
- Thành lập đội học sinh giỏi và phân công GV bồi dưỡng.
- Hoàn thành kế hoạch cá nhân, tổ.
- Hoàn thành các loại hồ sơ
- Triển khai công tác thực tập, thao giảng.
- Kiểm tra hồ sơ GV.
- Tham gia các hội nghị đầu năm
TTCM,TPCM
TỔ CM
 
TTCM
 
TỔ CM
 
                  TTCM
 
                 TTCM,TPCM
GV toàn tổ
 
Tháng 10 - Hoàn thiện hồ sơ theo qui định.
- Tổ chức thực tập thao giảng.
- Ôn thi HSG
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
Triển khai chuyên đề tập huấn
GV toàn tổ
TTCM
Đ/C: Nhượng, Khanh,    Giang, Hiệp, Năm.
GV toàn tổ
                TTCM
 
Tháng 11 - Tổ chức thực tập thao giảng.
-  Ôn thi HSG.
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
TTCM
Đ/C: Nhượng, Khanh, Giang, Hiệp, Năm.
GV cả tổ
                 TTCM
 
Tháng 12 - Tổ chức thực tập thao giảng.
- Ôn thi HSG .
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
- ôn tập học kì 1
TTCM
Đ/C: Nhượng, Khanh,
Giang, Hiệp, Năm.
              Tổ CM
               TTCM
Tổ CM
 
Tháng 1 - Hoàn thành báo cáo kì 1.
- Tổ chức thực tập thao giảng.
-Ôn thi HSG .
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
GV toàn tổ
TTCM
Đ/C: Nhượng, Khanh,
Giang, Hiệp, Năm.
GV cả tổ
               TTCM
 
Tháng 2 - Ổn định dạy học sau Tết.
- Tổ chức thực tập thao giảng.
- Ôn thi HSG.
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
TTCM
TTCM
Đ/C: Nhượng, Khanh
Giang, Hiệp, Năm.
                Tổ CM
              TTCM
 
Tháng 3 - Tổ chức thực tập thao giảng.
- Ôn thi HSG.
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
- Thi Giáo viên giỏi cấp Tỉnh
 
TTCM
Đ/C :Nhượng, Khanh,
Giang, Hiệp, Năm.
GV cả tổ
               TTCM
GV đăng kí
 
Tháng 4 - Sinh hoạt chuyên đề.
- Tổ chức thực tập thao giảng.
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Kí duyệt giáo án, hồ sơ GV
TổCM
TTCM
                  TổCM
 
TTCM
 
Tháng 5,6 - Ôn tập cho HS khối 10, 11,12 thi HK
- Kiếm tra hồ sơ cuối năm.
- Tổ ra đề thi học kỳ 2 khối 10,11
- Hoàn thành hồ sơ thi TNTHPT
- Hoàn thiện điểm tổng kết và báo cáo cho nhà trường.
- Vào điểm sổ điểm chính và mạng.
- Ôn thi tốt nghiệp khối 12  
TổCM
 
TT,TPCM
       GV phụ trách ra đề
GVCN khối 12
Tổ CM
 
GVCN, GVBM
 
GV dạy khối 12
 
 
VII. NHỮNG KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:
         Nhà trường tổ chức thi thử cho học sinh khối 12
 
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
                 (Đã phê duyệt)
TỔ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
                     Trần Thanh Văn
                Đỗ Hữu Diên
Tác giả bài viết: TỔ NGỮ VĂN
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 252

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5016

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304709

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT