Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tin nhà trường » Đoàn trường

Phân công nhiệm vụ BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 - 2016


         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
                      ----- ***-----                                             Quảng Phú, ngày 28 tháng 09 năm 2015
       số : 05 KH/ĐTN
 
 KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015 – 2016
 
 
 I.Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2016 như sau:
1. Cơ cấu tổ chức: BCH Đoàn trường gồm 15 đ/c,trong đó:
     1.1 Đ/c Phan Minh Nam - BT.
     1.2 Đ/c Lê Ngọc Sơn – PBT.
     1.3 Đ/c Hồ Trần Tư – PBT.
     1.4 Đ/c Trần Thanh Tuấn – UVTV.
     1.5 Đ/c Mai Thị Duyên – UVTV.
     1.6 Đ/c Phan Chí Trung – UVBCH.
     1.7 Đ/c Nguyễn Thị Hồng – UVBCH.
     1.8 Đ//c Nguyễn Thị Phương – UVBCH.
     1.9 Đ/C Nguyễn Văn Hợi – UVBCH.
     1.10 Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – UVBCH.
     1.11 Đ/c  Tưởng vũ Đức – UVBCH.
     1.12 Đ/c Trần Mai Anh – UVBCH.
     1.13 Đ/c Nguyễn Anh Quốc Huy – UVBCH.
     1.14 Đ/c Cao Thị Huyền Trang – UVBCH.
     1.15 Đ/c Lê Lan Vi – UVBCH.
2.Phân công nhiệm vụ cụ thể:
II.NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG:
1. Ban chấp hành Đoàn trường.
      * BCH Đoàn trường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường, gồm 15 đ/c có nhiệm vụ cơ bản sau:
-  Lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhà trường trên các mặt hoạt động cụ thể: giảng dạy và học tập, nề nếp, VHVN – TDTT, ATGT, an ninh trường học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo khuôn viên Nhà trường luôn Xanh-Sạch-Đẹp và một số công tác khác do cấp trên giao phó.
-  Căn cứ tình hình cụ thể của các chi đoàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết ĐH Đoàn trường nhiệm kỳ: 2015 – 2016 và hướng dẫn thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ, của Đoàn cấp trên thông qua các phong trào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng hợp pháp của ĐVTN trong Nhà trường.
-  Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chi đoàn thực hiện chủ trương, nghị quyết, đồng thời thường xuyên chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nắm vững  diễn biến tâm tư nguyện vọng của ĐVTN để đề ra các phong trào hoạt động và giáo dục phù hợp.
-  Phối hợp với cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức quần chúng khác trong và ngoài Nhà trường.
 2. Chế độ làm việc của BCH Đoàn trường.
    - BTV họp mỗi tháng 01 lần, BCH Đoàn trường duy trì chế độ họp định kỳ mỗi tháng 01 lần. Nhằm đi sâu bàn bạc những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, căn cứ tình hình và yêu cầu thực tiễn. Bên  cạnh đó BCH còn tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng khi cần thiết.
      - CĐGV sinh hoạt 01 tháng 01 lần.
      - Tổ chức lễ chào cờ 02 tuần một lần theo kế hoạch của nhà trường.
- Tổ chức hoạt động NGLL một tháng 02 lần theo kế hoạch của Nhà trường.
- Giao ban cờ đỏ 01 tuần 01 lần.
-  Nội dung cuộc họp, hội nghị phải được thống nhất trong BTV, BCH, dự kiến thông báo trước cho các UVBCH biết trước để chuẩn bị nội dung.
-  Hội nghị BCH do Bí thư Đoàn trường triệu tập và chủ trì, nếu Đ/c Bí thư đi vắng thì Đ/c phó BT triệu tập và chủ trì khi đã báo cáo nội dung với Đ/c Bí thư.
        -   Mỗi khi tổng kết các hoạt động hoặc tổng kết học kỳ, năm học các UVBCH viết báo cáo tổng kết kết quả hoạt động trong lĩnh vực mình phụ trách bằng văn bản nộp cho Bí thư và báo cáo trước hội nghị tổng kết.
-   Trực nề nếp và thực hiện nhiệm vụ khi được sự  phân công của Bí thư Đoàn trường.
- BCH Đoàn trường thành lập các tiểu ban hoạt động, đồng chí trưởng tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban mình, thông qua kế hoạch đó với BTV.
- Mọi kế hoạch đã được thống nhất trong BTV, BCH được xem là ý kiến tập thể và trở thành nghị quyết của Đoàn.
- Nộp kế hoạch hoạt động của cá nhân cho bí thư Đoàn trường theo quy định.
- Mọi hoạt động đều thực hiện theo kế hoạch đã đề ra và đã được BTV, BCH thông qua.
- Mỗi đồng chí trong BCH phải đoàn kết nhất trí cao về ý chí và hành động, xây dựng sự đoàn kết nội bộ với tinh thần tất cả vì phong trào chung của Nhà trường và Đoàn trường.
- Mọi ý kiến đóng góp xây dựng của mỗi cá nhân phải trình bày trong các cuộc họp do Bí thư triệu tập. Ra ngoài phạm vi của các cuộc họp khác không được có ý kiến gì thêm.
- Vắng họp, vắng trực nề nếp không có lý do Bí thư sẽ tham mưu với Hội đồng thi đua xem xét hạ bậc thi đua.
- Cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bí thư đề nghị lên Nhà trường hạ bậc thi đua tùy theo tính chất công việc.
III.NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG.
1. Bí thư Đoàn trường.
- Quản lý chung các hoạt động của Đoàn trường, lên kế hoạch hoạt động chung cho BCH Đoàn trường và điều hành hoạt động BTV, BCH Đoàn trường. Lên kế hoạch tuần, tháng và phát động các phong trào thi đua.
- Báo cáo cấp uỷ, BGH và Đoàn cấp trên kế hoạch hoạt động của BCH Đoàn trường hàng tháng, hàng kỳ và cả năm.
- Chịu trách nhiệm chính trước Đảng bộ, BGH và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường.
- Điều khiển các cuộc họp mà Đoàn trường tổ chức.
- Phụ trách nề nếp toàn trường..
- Tập hợp thi đua:  Tháng, kỳ, năm.
- Có nhiệm vụ đối ngoại: thay mặt BCH Đoàn trường quan hệ với Đoàn cấp trên, các ban nghành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài Nhà trường.
- Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của CĐGV.
- Là chủ tài khoản của Đoàn trường, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và Đoàn cấp trên về các khoản thu chi của Đoàn trường.
2.Phó BT Đoàn trường
2.1:Đ/c Lê Ngọc Sơn.
-   Bí thư CĐGV.
-  Nghiên cứu các kế hoạch hoạt động của Đoàn trường, làm công tác tham mưu cho Bí thư về các giải pháp và nội dung chương trình hoạt động cụ thể.
-   Giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.
-   Giúp Bí thư điều hành hoạt động của Đoàn trường.
      -   Trưởng tiểu ban chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
      -   Giúp Bí thư điều hành hoạt động của Đoàn trường.
-   Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức của Đoàn cụ thể là: Các buổi hoạt động ngoại khoá, lễ kỷ niệm, hoạt động NGLL, sân chơi ‘Khám phá tri thức”, ổn định tổ chức trong các buổi chào cờ đầu tuần của khối sáng.
      -   Phụ trách nề nếp khối sáng và quản lý chỉ đạo đội cờ đỏ khối sáng.
-    Phụ trách hoạt động NGLL ( Có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng kỳ và cả năm).
-         Phụ trách chương trình phát thanh khối sáng.
-         Phụ trách chỉ đạo phong trào giảng dạy và các hoạt động của CĐGV.
-         Phụ trách công tác phát triển Đảng viên mới.
-         Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
-         Phụ trách hoạt động VHVN của Đoàn Trường.
2.2:Đ/c Hồ Trần Tư.
-   Chủ tịch Hội LHTN trường, phụ trách mặt trận tập hợp thanh niên.
-  Nghiên cứu các kế hoạch hoạt động của Đoàn trường, làm công tác tham mưu cho Bí thư về các giải pháp và nội dung chương trình hoạt động cụ thể.
-   Giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.
-   Giúp Bí thư điều hành hoạt động của Đoàn trường.
- Trưởng tiểu ban ANTT và ATGT trong trường học.
-  Chịu trách nhiệm trước Đoàn trường về công tác ANTT, ATGT, lên kế hoạch và báo cáo số liệu vi phạm cụ thể chi tiết và theo dõi trực hàng tuần, hàng tháng và cả năm học.
-  Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức của Đoàn cụ thể là: Các buổi hoạt động ngoại khoá, lễ kỷ niệm, hoạt động NGLL, sân chơi ‘Khám phá tri thức”, ổn định tổ chức trong các buổi chào cờ đầu tuần của khối chiều.
      - Phụ trách nề nếp khối chiều và quản lý chỉ đạo đội cờ đỏ khối chiều.
      - Giám sát chương trình phát thanh khối chiều.
- Giao ban cờ đỏ khối chiều vào thứ 7 hàng tuần.
- Phụ trách về mặt hoạt động của các loại hình CLB
- Phụ trách công tác tình nguyện và các hoạt động phong trào tình nguyện.
- Phụ trách hoạt động TDTT của Đoàn Trường.
- Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
 
 
 
IV.NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC UVTV,UVBCH
1.Đ/c: UVTV1. ( Trần Thanh Tuấn).
- Tham gia công tác trực nề nếp khối sáng.
- Phối hợp với các tiểu ban ANTT, ATGT để làm tốt phong trào Đoàn trong trường.
- Phụ trách kiểm tra nề nếp các hoạt động ngoài trời, trang trí các khẩu hiệu của Đoàn.
- Chịu trách nhiệm trước Đoàn trường về công tác kiểm tra vệ sinh lớp học và lớp trực tuần. (Lên kế hoạch hoạt động cụ thể chi tiết hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ và cả năm).
- Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
- Kết hợp với công đoàn nhà trường, các Đoàn bạn để tập luyện giao lưu VHVN-TDTT.
2.Đ/c UVTV 2. (Mai Thị Duyên).
- Phụ trách công tác thủ quỷ Đoàn.
-  Đảm nhiệm công việc thư ký các buổi hội họp của BTV Đoàn trường.
      - Chịu trách nhiệm thăm hỏi, hiếu, hỷ các cán bộ Đoàn và thăm hỏi ĐVTN.
- Trực ban khối chiều.
- Phụ trách hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tìm hiểu những ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Cùng phối hợp với các đ/c trong BCH về việc trang trí.
- Phối hợp chỉ đạo công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
-  Đảm nhiệm công việc thư ký các buổi hội họp của BCH và BTV Đoàn trường.
3.Đ/C: UVBCH 1. (Nguyễn Thị Phương).
-  Đảm nhiệm công việc thư ký các buổi hội họp của BCH Đoàn trường.
      - Trực ban khối chiều, đảm nhiệm chương trình phát thanh và quà tặng âm nhạc buổi chiều.
      -  Phụ trách các đội văn nghệ và c/t kiểm duyệt chương trình HĐ NGLL của Đoàn trường.
      - Cùng phối hợp với các đ/c trong BCH về việc trang trí
      - Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
4. Đ/C: UVBCH 2:. (Nguyễn Văn Hợi).
- Trực ban khối chiều, đồng phụ trách công tác âm thanh loa máy cho các hoạt động ngoài trời, phụ trách công tác chuẩn bị cho hoạt động chào cờ khối chiều.
- Phối hợp với các tiểu ban ANTT, ATGT để làm tốt phong trào Đoàn trong trường.
- Phụ trách kiểm tra nề nếp các hoạt động ngoài trời, trang trí các khẩu hiệu của Đoàn.
- Chịu trách nhiệm trước Đoàn trường về công tác kiểm tra vệ sinh lớp học và lớp trực tuần khối chiều. (Lên kế hoạch hoạt động cụ thể chi tiết hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ và cả năm).
     - Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
5.Đ/C: UVBCH 3. (Phan Chí Trung).
- Tham gia công tác trực nề nếp khối chiều.
- Phụ trách công tác kế toán của Đoàn Trường.
- Đảm nhiệm trang tin tức hoạt động của Đoàn trường.
- Phụ trách âm thanh, loa máy cho các buổi lể hội, chào cờ khối chiều.
- Phụ trách các hoạt động tình nguyên, các chiến dịch xung kích vì cuộc sống cộng đồng.
- Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
 6.Đ/C: UVBCH 4. (Nguyễn Thị Hồng.)
- Tham gia công tác trực nề nếp khối sáng.
- Phối hợp với các tiểu ban VHVN, TDTT để làm tốt phong trào hoạt động của Đoàn trường.
- Phụ trách kiểm tra nề nếp các hoạt động ngoài trời, và công tác kiểm tra bồn hoa.
- Chịu trách nhiệm trước Đoàn trường về công tác kiểm tra vệ sinh lớp học và lớp trực tuần khối chiều.
      - Cùng phối hợp với các đ/c trong BCH về việc trang trí.
- Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.
 7. Đ/c UVBCH 5: (Nuyễn Thị Lan Hương)
-  Tham gia trực nề nếp khối sáng, phối hợp với các đ/c trong BCH Đoàn trường thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch.
      -  Đảm nhiệm chương trình phát thanh và quà tặng âm nhạc buổi sáng.
      -  Cùng đảm nhiệm đội văn nghệ và c/t kiểm duyệt chương trình HĐ NGLL của Đoàn trường.
-  Phụ trách công tác tình nguyện tại chỗ.
-  Phụ trách công tác văn phòng, chuẩn bị nước uống, khăn bàn, lọ hoa cho các buổi hội họp, sinh hoạt ngoại khóa.
- Phụ trách đội lễ tân, tiếp khách.
- Quản lý hồ sơ sổ sách của Đoàn trường.
8.Các đ/c UVBCH là học sinh: Mai Anh (12A1), Hải (12A3) Đức (10A1). (Khối chiều)
- Tham gia công tác trực nề nếp khối sáng.
    + Đ/c Đức trực cổng ngày 2,4,6.
    + Đ/c Mai Anh trực cổng ngày 3,5,7.
    + Đ/c Hải phụ trách kiểm tra đội cờ đỏ các ngày trong tuần.
- Phụ trách nhận báo và phát báo như các đ/c khối sáng.
- Cùng phối hợp với các đ/c trong BCH Đoàn trường về việc kiểm tra nề nếp học tập.
- Cùng phối hợp tham gia một số hoạt động của Đoàn trường.
9.Các đ/c UVBCH là học sinh: Huy(11a2), Vy(11a3), Trang( 10a9) : ( Khối chiều)
- Tham gia công tác trực nề nếp khối sáng.
   + Đ/c Huy trực cổng ngày 2,4,6.
   + Đ/c Vy trực cổng ngày 3,5,7.
- Phụ trách công việc nhận báo tại văn phòng Đoàn vào sáng thứ 3 hàng tuần và phát về cho các lớp trước sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
- Thu báo trả về văn phòng Đoàn sau buổi học.
- Cùng phối hợp với các đ/c trong BCH Đoàn trường về việc kiểm tra nề nếp học tập.
- Cùng phối hợp tham gia một số hoạt động của Đoàn trường.
 
 
                                                                                                T/M BCH Đoàn Trường
                                                                                                    BT
 
                                                                                           Phan Minh Nam
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 166

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4930

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304623

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT